Teologické nauky

Teologie Vás naučí dívat se racionálně a kriticky na skutečnosti, o nichž si mnozí myslí, že nemají žádný reálný základ. Široký záběr studovaných disciplín rozšíří Vaše vnitřní obzory a ukáže Vám netušené cesty do mnoha oblastí v praktickém životě.

Sobotní přednášky jsou takové dejvické lázně. Někdy jsou ty procedury náročné, ale po té duševní a duchovní masáži jdu zase s novou energií do práce a mám dva týdny o čem přemýšlet. (A dokonce i účetní ve šroubárně si může přečíst Augustina v originále!)

Karolína Štauberová
procesní a systémový analytik financí
studentka oboru Teologické nauky

Co Vás čeká

 • výuka od října do května
 • distanční forma studia. To znamená, že výuka se realizuje o sobotách ve dvoutýdenním taktu.
 • setkávání na fakultě při přednáškách
 • samostudium doporučené literatury doplňující výuku na přednáškách
 • 4 roky bakalářského studia – Po něm můžete navázat stejným oborem v navazujícím magisterském studiu, které trvá 2 roky.
 • bezplatné studium* na veřejnoprávní univerzitě, která je zároveň dvojdomá, tzn. podléhá českým i vatikánským předpisům o vysokém školství.
 • zázemí fakulty pro studentský život mimo učebny – studentský klub Ovce, rozsáhlá knihovna, dvě studovny, kaple, přilehlý park Jaroslava Meda

*Poplatky za studium se týkají jen těch studentů, kteří studium prodlužují o více než rok nebo předchozí vysokoškolské studium nedokončili.

Co budete studovat

Proniknout do nauky
Studium teologie Vás uvede do hloubky tisícileté duchovní tradice a do bohatství její racionální reflexe v církvi. Prvním zdrojem a srdcem teologického bádáni je Bible, Písmo Starého a Nového zákona, které provází studenty po celou dobu jejich studia a oživuje všechny teologické disciplíny.

Jednotlivé části studijního programu Teologické nauky do sebe zapadají a vytváří harmonický celek. Pomyslným vrcholem studia je systematická či dogmatická teologie. V ní se budete snažit proniknout do nauky, která tvoří jádro křesťanské víry, a vychází ze základních článků víry. Někdy se také nazývá Božími tajemstvími. Systematická teologie zahrnuje nauku o Bohu jako společenství osob Trojice, o díle stvoření a o Ježíši Kristu a jeho spasitelném díle. Patří k ní také pojednání o církvi a slavení svátostí nebo o posledních věcech člověka a o andělech.

Pevné základy
Ještě předtím, než se dostanete k tomuto jádru, budete potřebovat připravit si něco jako mentální prostředí, do něhož nauku o Božích tajemstvích zasadíte. Proto se od začátku studia budete seznamovat s filozofií a jejím historickým vývojem, budete procházet dějinami církve a budete poznávat učení církevních otců a významných teologů všech dob až do současnosti. Do opravdového porozumění Písma Vás budou moci uvést biblické jazyky, jako je hebrejština a řečtina, které jsou nepovinnými kurzy. Budete se učit o jednotlivých biblických knihách a nabývat schopnost správně je vykládat. Racionální důvody víry Vám ukáže fundamentální teologie a naučíte se základům vědecké teologické metody.

Praktický život
Křesťanská víra není pouze předmětem teoretického poznávání, ale také pravidlem praktického života. Během studia teologické etiky se budete zabývat tím, jak se má učení evangelia promítat do každodenní praxe, a seznámíte se s principy, které jsou pro zralou osobnost kritériem při posuzování složitých morálních otázek současnosti a pro přijímání vnitřně pravdivých rozhodnutí. Díky studiu liturgiky proniknete do historie a významu i krásy bohoslužby v jejích různých formách. Spirituální teologie Vás seznámí s bohatstvím duchovních škol a tradic v církvi a pomůže rozvinout Váš osobní duchovní život. Zjistíte, čím se zabývá církevní právo. V dalších předmětech si osvojíte teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro hlásání evangelia, pastorační péči a duchovní doprovázení či výuku katechismu nebo religionistiky.

Budoucnost

Jako absolvent Teologických nauk budete připraven působit jako pastorační pracovník ve službě církve nebo zaměstnanec v církevních institucích. Můžete se uplatnit v humanitárních zařízeních a organizacích, a také v těch orgánech veřejné správy a veřejnoprávních institucích, nakladatelstvích, redakcích a různých médiích, společnostech a firmách, pro jejichž činnost je zapotřebí náboženských a obecně humanitních znalostí a přístupů. Po absolvování navazujícího magisterského studia získáte kvalifikaci pro práci učitele náboženství a vychovatele ve školách a školských zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, a to jak v církevních, tak soukromých a státních.

Frekventanti tohoto oboru často využívají svého studia k hlubšímu pochopení a prohloubení své víry. Získají tak fundovaný základ pro hlubší zapojení do života jejich farnosti nebo do dalších osobních aktivit.

 

Chybí Vám nějaké informace?

Všechno se dočtete v podmínkách přijímacího řízení, které jsou jen jeden klik od Vás:

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky na akademický rok 2022/2023 je 5. srpna 2022. Přijímací zkoušky jsou ústní a mají zjistit Vaši orientaci v daném oboru.

Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá formou písemného testu. 

 
Obsah přijímací zkoušky: 

 • základní znalosti z biblistiky, katolické věrouky (dogmatika, morálka, spirituální teologie), liturgiky a přehledu o životě katolické církve (max. 20 bodů)
 •  kulturně-společenský přehled včetně církevních dějin světových i českých (max. 20 bodů)
 • písemná interpretace zadaného teologického textu (max. 20 bodů)  

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 60 
Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 41 

Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá formou písemného testu. 
Obsah přijímací zkoušky: 

 • znalosti z biblistiky (max. 20 bodů)
 • znalosti z dogmatické, morální a spirituální teologie a z liturgiky (max. 20 bodů)
 • znalost cizího jazyka na úrovni porozumění psanému textu z oblasti teologie – uchazeč si vybere z jazyků: angličtina, němčina, italština (max. 20 bodů). 

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 60 
Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 41 

Po vyplnění přihlášky ji uložte a následně nezapomeňte odeslat! Pokud přihlášku pouze uložíte, ale neodešlete, nebude řádně evidována. Po uplynutí termínu přihlášek je tento krok nevratný.