Katolická teologie

Teologie Tě naučí dívat se racionálně a kriticky na skutečnosti, o nichž si mnozí myslí, že nemají žádný reálný základ. Široký záběr studovaných disciplín rozšíří Tvoje vnitřní obzory a ukáže Ti netušené cesty do mnoha oblastí v praktickém životě.

Četba teologických knih mě vedla k modlitbě a to mě „zdržovalo“ od studia (smích). Teologie mi hodně dala, i ve vztahu k Bohu. Jsem šťastná, že se můžu věnovat duchovní stránce člověka naplno, což bych jako zdravotník nemohla. V roli nemocničního kaplana se cítím na svém místě.

Doubravka Vokáčová
nemocniční kaplanka
absolventka oboru Katolická teologie

Co Tě čeká?

  • výuka od října do května
  • přednášky – Ty vždy probíhají v učebně, některé jsou povinné, u jiných si můžeš vybrat z nabídky a chodit jen na ty, které tě zaujmou.
  • semináře – Tato forma setkávání už více směřuje do hloubky jednotlivých témat. Během nich s vyučujícím diskutuješ, společně čteš literaturu k tématu, vypracováváš sám nebo ve skupině seminární práce.
  • výběr předmětů – Některé předměty musíš absolvovat povinně podle svého studijního plánu, jiné jsou povinně volitelné. To znamená, že si můžeš vybrat z konkrétní nabídky. Určitý počet kreditů ale můžeš splnit absolvováním předmětů zcela podle svého výběru – z nabízených volitelných předmětů, zapsáním předmětů z jiného oboru fakulty nebo dokonce i předmětem odkudkoli na Univerzitě Karlově.
  • pětileté denní studium – Po jeho absolvování získáš přímo magisterský titul.
  • bezplatné studium* na veřejnoprávní univerzitě, která je zároveň dvojdomá, tzn. podléhá českým i vatikánským předpisům o vysokém školství.
  • zázemí fakulty pro studentský život mimo učebny – studentský klub Ovce, rozsáhlá knihovna, dvě studovny, kaple, přilehlý park Jaroslava Meda.

*Poplatky za studium se týkají jen těch studentů, kteří studium prodlužují o více než rok nebo předchozí vysokoškolské studium nedokončili.

Co budeš studovat

Proniknout do nauky
Studium teologie Tě uvede do hloubky tisícileté duchovní tradice a do bohatství její racionální reflexe v církvi. Prvním zdrojem a srdcem teologického bádáni je Bible, Písmo Starého a Nového zákona, které provází studenty po celou dobu jejich studia a oživuje všechny teologické disciplíny.

Jednotlivé části studijního programu katolické teologie do sebe zapadají a vytváří harmonický celek. Pomyslným vrcholem studia je systematická či dogmatická teologie. V ní se budeš snažit proniknout do nauky, která tvoří jádro křesťanské víry, a vychází ze základních článků víry. Někdy se také nazývá Božími tajemstvími. Systematická teologie zahrnuje nauku o Bohu jako společenství osob Trojice, o díle stvoření a o Ježíši Kristu a jeho spasitelném díle. Patří k ní také pojednání o církvi a slavení svátostí nebo o posledních věcech člověka a o andělech.

Pevné základy
Ještě předtím, než se dostaneš k tomuto jádru, budeš potřebovat připravit si něco jako mentální prostředí, do něhož nauku o Božích tajemstvích zasadíš. Proto se od začátku studia budeš seznamovat s filozofií a jejím historickým vývojem, budeš procházet dějinami církve a budeš poznávat učení církevních otců a významných teologů všech dob až do současnosti. Do opravdového porozumění Písma Tě budou uvádět biblické jazyky, jako je hebrejština a řečtina, jejichž alespoň základní pasivní znalost získáš. Budeš se učit o jednotlivých biblických knihách a nabývat schopnost správně je vykládat. Racionální důvody víry Ti ukáže fundamentální teologie a naučíš se základům vědecké teologické metody.

Praktický život
Křesťanská víra není pouze předmětem teoretického poznávání, ale také pravidlem praktického života. Během studia teologické etiky se budeš zabývat tím, jak se má učení evangelia promítat do každodenní praxe, a seznámíš se s principy, které jsou pro zralou osobnost kritériem při posuzování složitých morálních otázek současnosti a pro přijímání vnitřně pravdivých rozhodnutí. Díky studiu liturgiky pronikneš do historie a významu i krásy bohoslužby v jejích různých formách. Spirituální teologie Tě seznámí s bohatstvím duchovních škol a tradic v církvi a pomůže rozvinout Tvůj osobní duchovní život. Zjistíš, čím se zabývá církevní právo. V dalších předmětech si osvojíš teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro hlásání evangelia, pastorační péči a duchovní doprovázení či výuku katechismu nebo religionistiky.

Budoucnost

Jako absolvent Katolické teologie budeš připraven působit jako duchovní a pastorační pracovník ve službě církve nebo zaměstnanec v církevních institucích. Získáš kvalifikaci pro práci učitele náboženství a vychovatele ve školách a školských zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, a to jak v církevních, tak soukromých a státních. Můžeš se uplatnit v humanitárních zařízeních a organizacích, a také v těch orgánech veřejné správy a veřejnoprávních institucích, nakladatelstvích, redakcích a různých médiích, společnostech a firmách, pro jejichž činnost je zapotřebí náboženských a obecně humanitních znalostí a přístupů.

Chybí Ti nějaké informace?

Všechno se dočteš v podmínkách přijímacího řízení, které jsou jen jeden klik od Tebe:

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky na akademický rok 2022/2023 je 5. srpna 2022. Přijímací zkoušky jsou ústní a mají zjistit Tvou orientaci v daném oboru.

Přijímací pohovor je složen z těchto částí:

  • Základní znalosti z biblistiky, katolické věrouky (dogmatika, morálka, spirituální teologie), liturgiky a přehledu o životě katolické církve. (max. 20 bodů)
  • Kulturně společenský přehled včetně církevních dějin. (max. 20 bodů)
  • Znalost základní literatury, kterou jsi přečetl. Seznam literatury by měl být napsán úhlednou formou a na počítači. Při zkoušce jej předložíš komisi, která během pohovoru prověří tvou orientaci v uvedených publikacích. Na konci seznamu uveď cizí jazyk, v němž jsi schopen číst odbornou literaturu. (max. 20 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku je 60 bodů. Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 41 bodů.

Po vyplnění přihlášky ji uložte a následně nezapomeňte odeslat! Pokud přihlášku pouze uložíte, ale neodešlete, nebude řádně evidována. Po uplynutí termínu přihlášek je tento krok nevratný.