Dějiny evropské kultury

Studium Tě provede cestou evropských dějin od starověkého Řecka až po současnost 21. století. Ukáže Ti nástroje a metody, jak historii chápat, vykládat a zprostředkovat ji Tvému okolí.

Na první pohled se to může zdát povrchní, ale největším benefitem fakulty je rodinná atmosféra a vstřícnost profesorů. Nikdy jsem si nepřipadala jako další anonymní student, který jim protéká mezi prsty, naopak se dalo s každým pobavit a domluvit. Navíc nedám dopustit na široké zaměření přednášek, ze kterých téměř denně čerpám v mé současné profesi.

Eliška Černá
redaktorka Deníku N
absolventka oboru Dějiny evropské kultury

Co tě čeká?

 • výuka od října do května
 • přednášky – Ty vždy probíhají v učebně, některé jsou povinné, u jiných si můžeš vybrat z nabídky a chodit jen na ty, které tě zaujmou.
 • semináře – Tato forma setkávání už více směřuje k praxi. Během nich jdeš s vyučujícím do terénu, vypracováváš sám nebo ve skupině seminární práce, diskutuješ o praktických tématech daného oboru.
 • výběr předmětů – Některé předměty musíš absolvovat povinně podle svého studijního plánu, jiné jsou povinně volitelné. To znamená, že si můžeš vybrat z konkrétní nabídky. Určitý počet kreditů můžeš splnit absolvováním předmětů zcela podle svého výběru – z nabízených volitelných předmětů, zapsáním předmětů z jiného oboru fakulty nebo dokonce i předmětem odkudkoli na Univerzitě Karlově.
 • 3 roky bakalářského studia – Po něm můžeš navázat stejným oborem v magisterském studiu, které trvá 2 roky.
 • bezplatné studium na veřejnoprávní univerzitě.
 • zázemí fakulty pro studentský život mimo učebny – studentský klub Ovce, rozsáhlá knihovna, dvě studovny, kaple, přilehlý park Jaroslava Meda.

Co budeš studovat?

Základy
Nejdříve se naučíš „řemeslo“, tzn. seznámíš se s prameny, skrze něž minulost poznáváme. Naučíš se s nimi pracovat, kriticky je vyhodnocovat a interpretovat. Vycvičíš se ve znalosti středověkých a novověkých písem, abys mohl jednou samostatně pracovat v archivech. K tomu budeš zasvěcen i do nauky o chronologii, diplomatice, kodikologii, sfragistice a dalších pomocných vědách historických. Naučíš se také jazyky nezbytné pro práci s prameny, tj. latinu a němčinu. Nepředpokládáme, že bys při podávání přihlášky do bakalářského studia latinu nebo němčinu ovládal – oba jazyky můžeš v rámci oboru studovat i jako úplný začátečník. A jako latinu dneška si prohloubíš i znalosti angličtiny. Bez znalosti těchto základů nikdo nemůže být dobrým historikem, protože na nich stojí  budova celé historické vědy.

Těžiště
Osou studia jsou dějiny duchovní a dějiny literatury. Začíná se u základů v antickém Řecku, kde se evropská kultura kdysi zrodila, a končí se na prahu našeho milénia. Výuka tedy zahrnuje dobu bezmála tří tisíc let. Každou epochu přednáší specialisté jak na dějiny církevní a obecné, tak na dějiny literární. Postup je jednak chronologický, od antiky přes středověk do novověku, a jednak regionální od dějin Evropy k dějinám českým.

Šíře studia
Kultura je široký pojem. Proto má studium tohoto oboru obsáhlý background. Jsou to na jedné straně základy teologie, především Starého  a Nového zákona, patrologie, liturgiky, jakož i  úvody do křesťanství, judaismu a islámu, a na druhé straně celé dějiny umění, počínaje antikou, přes umění románské, gotické, renesanční, barokní, klasicistní, historizující, secesi až po uměleckou pestrost 20. století. Nechybí ani dějiny filosofie a duchovní hudby, jakož i památková péče a muzeologie.  Bez hlubšího porozumění křesťanství a bez znalosti dějin umění se nikdo nemůže stát dobrým historikem evropské kultury.

Volitelnou součástí studia jsou také četné exkurze. Podíváš se s námi mnohdy i tam, kam je veřejnosti vstup zakázán. Některé exkurze jsou klasické, ty méně tradiční jsou například spojené s předčítáním textů starší literatury ve věžích středověkých hradů, v raně novověkých farách nebo ve světnicích roubených či hrázděných venkovských domů. Volitelnou součástí studia jsou také interaktivní divadelní semináře, které ti mohou pomoci hlouběji promýšlet literární text, ale také vcítit se do myšlenkového světa našich předků.

Budoucnost
Absolvováním tohoto oboru získáš znalosti, které absolventi jiných historických oborů mnohdy nemají. Ovládnutí historického řemesla Ti otevře cestu do archivů, muzeí i ústavů památkové péče. Po případném dalším doktorském studiu se můžeš hlásit i do ústavů akademie věd či na katedry humanitních fakult. Naši absolventi mohou najít uplatnění také v kulturních zařízeních nejrůznějšího typu a rovněž v tisku, rozhlasu či televizi.

Chybí Ti nějaké informace?

Všechno se dočteš v podmínkách přijímacího řízení, které jsou jen jeden klik od Tebe:

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky na akademický rok 2020/2021 je 3. srpna 2020. Přijímací zkoušky jsou ústní a mají zjistit Tvou orientaci v daném oboru.

Přijímací pohovor na bakalářské studium je složen z těchto částí:

 • Znalost základní literatury týkající se historie, dějin umění a dějin literatury, kterou jsi přečetl. Seznam literatury musí obsahovat nejméně 10 položek a měl by být napsán úhlednou formou na počítači. Při zkoušce jej předložíš komisi, která během pohovoru prověří tvou orientaci v uvedených publikacích. (max. 10 bodů)
 • Celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž žiješ. (max. 10 bodů)
 • Dobrá orientace v obecné historii, historii literatury a znalost vývoje evropského a světového umění. (max. 10 bodů)
 • Aktivní zájem o obor, který bude zkoumán prostřednictvím znalosti uměleckohistorických institucí, jejich poslání a sbírkových fondů, znalostí památek, dosavadní publikační aktivitou (články v časopisech, středoškolské studentské práce atd.), účastí na konferencích, proběhlými stážemi v oborových institucích, zámcích, muzeích či jiných památkách. Doporučujeme přinést k pohovoru například písemné seminární práce, které jsi již v oboru vytvořil.(max. 10 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku je 40 bodů, minimální počet bodů nutný pro přijetí je 25 bodů.

Přijímací pohovor na navazující magisterské studium je složen z těchto částí:

1. Specializace dějiny literatury:

 • Znalost základní odborné a krásné literatury týkající se církevních a obecných dějin a dějin literatury, kterou jsi přečetl. Seznam literatury musí obsahovat nejméně 10 položek a měl by být napsán úhlednou formou na počítači. Při zkoušce jej předložíš komisi, která během rozhovoru prověří tvou orientaci v uvedených publikacích. (max. 10 bodů)
 • Celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž žiješ. (max. 10 bodů)
 • Dobrá orientace v historii literatury. (max. 10 bodů)
 • Předpoklady ke studiu – Tvá představa o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce. (max. 10 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku je 40 bodů, minimální počet bodů nutný pro přijetí je 25 bodů.

2) Specializace církevní a obecné dějiny:

 • Znalost základní odborné a krásné literatury týkající se církevních a obecných dějin a dějin literatury, kterou jsi přečetl. Seznam literatury musí obsahovat nejméně 10 položek a měl by být napsán úhlednou formou na počítači. Při zkoušce jej předložíš komisi, která během rozhovoru prověří tvou orientaci v uvedených publikacích. (max. 10 bodů)
 • Celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž žiješ. (max. 10 bodů)
 • Dobrá orientace v církevní a obecné historii. (max. 10 bodů)
 • Předpoklady ke studiu – Tvá představa o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce. (max. 10 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku je 40 bodů, minimální počet bodů nutný pro přijetí je 25 bodů.

Po vyplnění přihlášky ji uložte a následně nezapomeňte odeslat! Pokud přihlášku pouze uložíte, ale neodešlete, nebude řádně evidována. Po uplynutí termínu přihlášek je tento krok nevratný.