Dějiny evropské kultury

Studium Tě naučí chápat cestu evropských dějin od starověkého Řecka až po současnost. Objevíš nástroje a metody, díky nimž je možné historii skutečně chápat, ale také ji vykládat, a navíc i srozumitelně zprostředkovat druhým.

Velkým benefitem oboru je jeho praktické zaměření. Pokud tě táhne práce v paměťových institucích, archivařina, pokud chceš do hloubky poznat historii evropské kultury a chápat její souvislost s křesťanstvím, pak lepší volbu než Dějiny evropské kultury nemůžeš najít. Obor je přiměřeně náročný, ale vládne tu rodinná atmosféra, přednášející mají o studenty zájem, znají je jménem. Jezdí se často na exkurze. Důležitá je i výborná jazyková příprava, angličtinu dnes umí každý, ale tady získáš také základy němčiny a latiny.

Co tě čeká?

 • výuka od října do května
 • přednášky – některé jsou povinné, u jiných si můžeš vybrat z nabídky
 • semináře – tady výuka víc směřuje k praxi. Během nich jdeš s vyučujícím do terénu, vypracováváš sám nebo ve skupině seminární práce, diskutuješ o praktických tématech daného oboru.
 • 3 roky bakalářského studia – Po něm můžeš navázat stejným oborem v magisterském studiu, které trvá 2 roky.
 • bezplatné studium* na veřejnoprávní univerzitě.
 • nekonfesní studium – podmínkou pro studium humanitních oborů není vyznání, ale chuť studovat. S vírou se na fakultě setkáš, ale jen pokud budeš chtít.
 • exkurze – řada vyučujících pořádá skvělé exkurze, díky nimž se Ti zpřístupní místa, která o historii českých zemí a Evropy prostě přímo svědčí
 • zázemí fakulty pro studentský život mimo učebny – oblíbeným útočištěm je studentský klub Ovce, ve fakultní „věži“ je výborná knihovna, dvě studovny, přilehlý park Jaroslava Meda, v neposlední řadě je tu zrenovovaná fakultní kaple.

*Poplatky za studium se týkají jen těch studentů, kteří studium prodlužují o více než rok nebo předchozí vysokoškolské studium nedokončili.

Co budeš studovat?

Základy
Nejdříve se naučíš „řemeslo“, tzn. seznámíš se s prameny, díky nimž minulost poznáváme. Naučíš se s nimi pracovat, kriticky je vyhodnocovat a interpretovat. Vycvičíš se ve znalosti středověkých a novověkých písem, abys mohl jednou samostatně pracovat v archivech. K tomu budeš zasvěcen také do diplomatiky, kodikologie, sfragistiky a dalších pomocných věd historických. Naučíš se také jazyky nezbytné pro práci s prameny, tj. latinu a němčinu. Nepředpokládáme, že bys při podávání přihlášky do bakalářského studia latinu nebo němčinu ovládal – oba jazyky můžeš v rámci oboru studovat i jako úplný začátečník. Samozřejmě rozšíříme také Tvoji znalosti angličtiny. Bez znalosti těchto základů nikdo nemůže být dobrým historikem, protože na nich stojí budova celé historické vědy.

Těžiště
Osou studia je dějiny obecné a církevní, ale také dějiny literatury. Začíná se u základů v antickém Řecku, kde se evropská kultura kdysi zrodila, a končí se na prahu našeho milénia. Výuka tedy zahrnuje dobu bezmála tří tisíc let. Každou epochu přednáší specialisté jak na dějiny církevní a obecné, tak na dějiny literární. Postup je většinou chronologický, tedy od antiky přes středověk do novověku, a dále regionální, tedy od dějin Evropy k dějinám českým.

Kontexty evropské kultury
Pro pochopení evropské kultury a historie potřebuješ poznat její kořeny, tedy na jedné straně základy křesťanství, judaismu a islámu, orientovat ve světě Starého a Nového zákona, ale potřebuješ také pochopit antiku a vyznat se v dějinách umění od starověku přes umění románské, gotické, renesanční, barokní, klasicistní, historizující, secesi až po uměleckou pestrost 20. století. Potřebuješ znát principy památkové péče a muzeologie.

Volitelnou součástí studia jsou také četné exkurze. Podíváš se s námi mnohdy i tam, kam je veřejnosti vstup zakázán. Některé exkurze jsou klasické, ty méně tradiční jsou například spojené s předčítáním textů starší literatury ve věžích středověkých hradů, v raně novověkých farách nebo ve světnicích roubených či hrázděných venkovských domů. Volitelnou součástí studia jsou také interaktivní divadelní semináře, které ti mohou pomoci hlouběji promýšlet literární text, ale také vcítit se do myšlenkového světa našich předků.

Budoucnost
Absolvováním tohoto oboru získáš znalosti, které absolventi jiných historických oborů mnohdy nemají. Ovládnutí historického řemesla Ti otevře cestu do archivů, muzeí i ústavů památkové péče. Po případném dalším doktorském studiu se můžeš hlásit i do ústavů akademie věd či na katedry humanitních fakult. Naši absolventi mohou najít uplatnění také v kulturních zařízeních nejrůznějšího typu a rovněž v tisku, rozhlasu či televizi.

Chybí Ti nějaké informace?

Všechno se dočteš v podmínkách přijímacího řízení, které jsou jen jeden klik od Tebe:

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky na akademický rok 2022/2023 je 5. srpna 2022. Přijímací zkoušky jsou ústní a mají zjistit Tvou orientaci v daném oboru.

Přijímací pohovor na bakalářské studium je složen z těchto částí:

 • Znalost základní literatury týkající se historie, dějin umění a dějin literatury, kterou jsi přečetl. Seznam literatury musí obsahovat nejméně 10 položek a měl by být napsán úhlednou formou na počítači. Při zkoušce jej předložíš komisi, která během pohovoru prověří tvou orientaci v uvedených publikacích. (max. 10 bodů)
 • Celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž žiješ. (max. 10 bodů)
 • Dobrá orientace v obecné historii, historii literatury a znalost vývoje evropského a světového umění. (max. 10 bodů)
 • Aktivní zájem o obor, který bude zkoumán prostřednictvím znalosti uměleckohistorických institucí, jejich poslání a sbírkových fondů, znalostí památek, dosavadní publikační aktivitou (články v časopisech, středoškolské studentské práce atd.), účastí na konferencích, proběhlými stážemi v oborových institucích, zámcích, muzeích či jiných památkách. Doporučujeme přinést k pohovoru například písemné seminární práce, které jsi již v oboru vytvořil.(max. 10 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku je 40 bodů, minimální počet bodů nutný pro přijetí je 25 bodů.

Přijímací pohovor na navazující magisterské studium je složen z těchto částí:

1. Specializace dějiny literatury:

 • Znalost základní odborné a krásné literatury týkající se církevních a obecných dějin a dějin literatury, kterou jsi přečetl. Seznam literatury musí obsahovat nejméně 10 položek a měl by být napsán úhlednou formou na počítači. Při zkoušce jej předložíš komisi, která během rozhovoru prověří tvou orientaci v uvedených publikacích. (max. 10 bodů)
 • Celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž žiješ. (max. 10 bodů)
 • Dobrá orientace v historii literatury. (max. 10 bodů)
 • Předpoklady ke studiu – Tvá představa o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce. (max. 10 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku je 40 bodů, minimální počet bodů nutný pro přijetí je 25 bodů.

2) Specializace církevní a obecné dějiny:

 • Znalost základní odborné a krásné literatury týkající se církevních a obecných dějin a dějin literatury, kterou jsi přečetl. Seznam literatury musí obsahovat nejméně 10 položek a měl by být napsán úhlednou formou na počítači. Při zkoušce jej předložíš komisi, která během rozhovoru prověří tvou orientaci v uvedených publikacích. (max. 10 bodů)
 • Celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž žiješ. (max. 10 bodů)
 • Dobrá orientace v církevní a obecné historii. (max. 10 bodů)
 • Předpoklady ke studiu – Tvá představa o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce. (max. 10 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku je 40 bodů, minimální počet bodů nutný pro přijetí je 25 bodů.

Po vyplnění přihlášky ji uložte a následně nezapomeňte odeslat! Pokud přihlášku pouze uložíte, ale neodešlete, nebude řádně evidována. Po uplynutí termínu přihlášek je tento krok nevratný.